ZARZĄDZANIE KSZTAŁCENIEM DUALNYM.

PRAWNE ASPEKTY KSZTAŁCENIA W MIEJSCU PRACY - szkolenie 1-dniowe

 

Czas trwania: 1 dzień łącznie 8 godzin dydaktycznych

Cena: 990 zł (cena obejmuje 8 godzin szkoleniowych - przerwy kawowe, catering.)

Metoda szkolenia: szkolenie ma charakter warsztatów multimedialnych przeprowadzanych przy pomocy symulacji komputerowych

Szkolenie kończy się autoryzacją uzyskanej wiedzy i uzyskaniem certyfikatu.

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest analiza procedur z zakresu zarządzania kształceniem dualnym, obejmująca interpretację obowiązujących przepisów na podstawie studiów przypadku.

Szkolenie ma charakter unikatowy z racji braku oferty rynkowej szkoleń z zakresu kształcenia dualnego z uwzględnieniem specyfiki kształcenia w miejscu pracy.

Program szkolenia obejmuje praktyczne przykłady zagadnień z zakresu kształcenia zawodowego w miejscu pracy.

Odbiorcy szkolenia: Członkowie oraz pracownicy organizacji rzemieślniczych.

Nauka zawodu w zakładach rzemieślniczych odbywa się w systemie dualnym, obejmując część praktyczną, realizowaną u pracodawcy oraz dokształcanie teoretyczne (w branżowej szkole pierwszego stopnia lub na kursie dokształcającym). Nauka zawodu w rzemiośle odbywa się na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego

 

PROGRAM SZKOLENIA:

Podstawy prawne systemu kształcenia dualnego:

Kształcenie dualne w zakładzie rzemieślniczym

Uprawnienia do szkolenia:

- uprawnienia pedagogiczne

- kwalifikacje zawodowe

Zasady zatrudniania młodocianych pracowników

Wynagrodzenie i czas pracy młodocianego pracownika

Zasady i warunki odbywania przygotowania zawodowego

Podstawy programowe kształcenia

Nauka zawodu

Dzienniczek praktyk

Zasady wynagradzania młodocianych pracowników

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych

Przeciwskazania wykonywania określonego rodzaju prac w ramach nauki zawodu – w tym pogłębiona analiza regulacji dotyczących zawodów stolarz i mechanik samochodowy na potrzeby bieżącej działalności organizacji rzemieślniczych

Studia przypadku

Warsztaty podsumowujące efekty szkolenia.

Szkolenia