Sample image

O NFDK

Narodowe Forum Doradztwa Kariery jest stowarzyszeniem zrzeszającym doradców zawodowych, osoby, związane z poradnictwem oraz instytucje rynku pracy i inne organizacje, zajmujące się...

Czytaj więcej...


Sample image 2

SZKOLENIA

Forum organizuje szkolenia grupowe i indywidualne w zakresie poradnictwa zawodowego oraz autorskich metod i narzędzi dla doradców zawodowych, liderów Klubów Pracy i pośredników pracy

Czytaj więcej...


Sample image

WYDAWNICTWA

Forum zajmuje się wydawaniem zeszytów testowych i podręczników do stosowania autorskich metod i narzędzi oceny, a także publikacji tematyką obejmujących doradztwo zawodowe.

Czytaj więcej...


Sample image

PROJEKTY FORUM

Wybrane projekty międzynarodowe, krajowe Narodowego Forum Doradztwa Kariery oraz projekty realizowane przez fora regionalne (+APL, School & Word of Work, UNILO...)

Czytaj więcej...

Sample image

Aktualności:

Ruszuł projekt CZAS NA STAŻ w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Białostocką Fundację Kształcenia Kadr w partnerstwie z Narodowym Forum Doradztwa Kariery, Związkiem Rzemiosła Polskiego, oraz Fundacją Gospodarczą w Gdyni.

CZAS NA STAŻ – granty dla innowatorów społecznych oferujących nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodu w przejściu z edukacji do pracy.

 

PROCEDURY DOTYCZĄCE REALIZACJI PROJEKTU GRANTOWEGO (przejdź)
inne dokumenty oraz dodatkowe informacje (przejdź)

Sample image

Aktualności:

Podlaski oddział Narodowego Forum Doradztwo Kariery serdecznie zaprasza nauczycieli ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z województwa podlaskiego, w szczególności realizujący zadania związane z doradztwem edukacyjno-zawodowym (doradcy, psychologowie, pedagodzy, wychowawcy klasy), doradców zawodowych  do udziału w seminariach zawiązujących lokalne sieci doradców.

 

W związku z planowana reformą doradztwo zawodowe  będzie realizowane już od szkoły podstawowej jako obowiązkowe zajęcia ujęte w ramowych planach nauczania troska o podniesienie kwalifikacji nauczycieli, doradców zawodowych, wymianę informacji między szkołami w zakresie doradztwa  zawodowego, wspólne inicjatywy, dbanie o stały rozwój kadry oraz o odpowiednie warunki realizacji usług jest zasadne i jak najbardziej aktualne.

Czytaj więcej...

Sample image

Aktualności:

Podlaski Oddział Narodowego Forum Doradztwa Kariery w partnerstwie z Instytutem Rynku Pracy i Edukacji w Białymstoku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 otrzymał dofinansowanie na realizację projektu „Programy Równowaga Praca-Zycie jako instrument podtrzymania zatrudnienia i aktywizacji zawodowej młodych rodziców”

 

Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie do końca IX 2018 r. w 20 organizacjach z sektora publicznego z woj. podlaskiego Programów Równowaga Praca-Życie (PRP-Ż), ze szczególnym uwzględnieniem elastycznych form zatrudnienia przyjaznych rodzinie, ułatwiających podtrzymanie zatrudnienia opiekunów dzieci do lat 3, powracających do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka, oraz aktywizacja zawodowa opiekunów dzieci do lat 3 pozostających bez zatrudnienia. Okres realizacji: 01.10.2016 do 30.09.2018.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.  REKRUTACJA ZOSTAJE  PRZEDŁUŻONA DO 30 STYCZNIA 2017 R. 

Czytaj więcej...

Sample image

Aktualności:

Podlaski Oddział Narodowego Forum Doradztwa Kariery otrzymał dofinansowanie na realizację projektu „NOWE HORYZONTY wiedzy i umiejętności”.


Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1.Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2.Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

 

Czytaj więcej...

Sample image

W 2000 roku, przy Biurze Koordynacji Kształcenia Kadr (BKKK) powstało Ogólnopolskie Forum Poradnictwa Zawodowego. Pomysł utworzenia Forum zgłosili doradcy zawodowi uczestniczący w konferencji pt. „Model zintegrowanego poradnictwa zawodowego w Polsce”. Omawiano słabsze i mocne strony ówcześnie funkcjonującego poradnictwa zawodowego w Polsce. Postulowano wykorzystanie doświadczeń krajów Unii Europejskiej w modernizacji naszego poradnictwa zawodowego, podzielonego wówczas pomiędzy dwa resorty: Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.Forum miało być miejscem wymiany doświadczeń i przemyśleń w gronie specjalistów i wybitnych znawców poradnictwa. Efektem wymiany doświadczeń miało być nie tylko poszerzenie wiedzy i rozwój umiejętności, ale także wypracowanie w przyszłości spójnych rozwiązań.

Czytaj więcej...

Sample image

Członkostwo w Narodowym Forum Doradztwa Kariery pozwala na czynny udział w tworzeniu nowoczesnego poradnictwa zawodowego w Polsce, a także daje dostęp do warsztatów, szkoleń i konferencji organizowanych przez stowarzyszenie.

Czytaj więcej...

Partnerzy

wsu
avopp avopp EACG egf vinci

Narodowe Forum Doradztwa Kariery.

jest stowarzyszeniem zrzeszającym doradców zawodowych, osoby, związane z poradnictwem oraz instytucje rynku pracy i inne organizacje, zajmujące się doradztwem kariery w Polsce.