Sample image

O NFDK

Narodowe Forum Doradztwa Kariery jest stowarzyszeniem zrzeszającym doradców zawodowych, osoby, związane z poradnictwem oraz instytucje rynku pracy i inne organizacje, zajmujące się...

Czytaj więcej...


Sample image 2

SZKOLENIA

Forum organizuje szkolenia grupowe i indywidualne w zakresie poradnictwa zawodowego oraz autorskich metod i narzędzi dla doradców zawodowych, liderów Klubów Pracy i pośredników pracy

Czytaj więcej...


Sample image

WYDAWNICTWA

Forum zajmuje się wydawaniem zeszytów testowych i podręczników do stosowania autorskich metod i narzędzi oceny, a także publikacji tematyką obejmujących doradztwo zawodowe.

Czytaj więcej...


Sample image

PROJEKTY FORUM

Wybrane projekty międzynarodowe, krajowe Narodowego Forum Doradztwa Kariery oraz projekty realizowane przez fora regionalne (+APL, School & Word of Work, UNILO...)

Czytaj więcej...

Termin realizacji: od 01.01.2017r. do 28.02.2018r.

Główny cel projektu - podniesienie do 28.02.2018r jakości oferty edukacyjnej V LO w Białymstoku ukierunkowanej na wzrost poziomu wiedzy i umiejętności 200 uczniów (min.148K), w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie: kompetencji kluczowych, cyfrowych, społecznych i przedsiębiorczych, podejmowania świadomych i trafnych decyzji edukacyjno–zawodowych, doposażenia w narzędzia TIK oraz podwyższenie kwalifikacji zawodowych 2 nauczycieli (1K) do pracy dydaktycznej w obszarze informatyki.

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Przyjaciół V LO (Lider projektu) oraz Narodowe Forum Doradztwa Kariery w Warszawie, Oddział Regionalny Podlaskie Forum Doradztwa Kariery (Partner projektu).

Zakres wsparcia dla uczniów klas I-III – w ramach projektu będą realizowane dodatkowe zajęcia:

- dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki i języka angielskiego;

- rozwijające uzdolnienia z matematyki, języka angielskiego, biologii, chemii, geografii;

- indywidualne konsultacje z wybranego przedmiotu maturalnego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

- z zastosowaniem metody eksperymentu w formie kół zainteresowań z matematyki, biologii, chemii, geografii i fizyki;

- rozwijające kompetencje cyfrowe w ramach „Koła grafiki 3D” i „Koła robotyki”;

- rozwijające umiejętności społeczne – warsztaty: Komunikacja, Efektywne uczenie się, Autoprezentacja, Rozwiązywanie konfliktów, Radzenie ze stresem, Trening motywacji, Trening kreatywności;

- rozwijające kompetencje przedsiębiorcze – „Koło Przedsiębiorczości”;

- z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego – indywidualne spotkania doradcze oraz warsztaty: Moje predyspozycje, Planuję karierę, Młodzi na rynku pracy.

 

 

Rekrutacja

Formularz zgłoszeniowy 2017/2018

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

Konferencja metodyczna mająca za zadanie zanalizować wyzwania dla nauczycieli i doradców zawodowych w systemie zreformowanej edukacji oraz wskazać możliwości wsparcia  nauczycieli w doskonaleniu ich kompetencji doradczych. Dodatkowo celem konferencji jest diagnoza oczekiwań placówek oświatowych wobec systemu kształcenia i doskonalenia doradców zawodowych na podstawie przeprowadzonych badań.

 

Lokalizacja konferencji: 

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul. Rewolucji 1905 r. nr 52 - Patio

Termin konferencji :

2017-10-19 11:00 - 14:30

 Program konferencji

Narodowe Forum Doradztwa Kariery w Warszawie zaprasza do złożenia oferty dotyczącej prowadzenia zajęć specjalistycznych o charakterze terapeutycznym dla uczestników/uczestniczek projektu „EDUKACJA SPECJALNA W POWIECIE BIELSKIM” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i realizacja zajęć specjalistycznych  dogoterapii o charakterze terapeutycznym dla uczniów/uczennic Zespołu Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim.

Zajęcia realizowane będą na terenie powiatu bielskiego.

Załączniki:
ZAPYTANIE OFERTOWE
FORMULARZ OFERTOWY
ZAŁĄCZNIK NR 1
ZAŁĄCZNIK NR 2
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Narodowe Forum Doradztwa Kariery w Warszawie pełniąc rolę Partnera Krajowego projektu pt. „Polskie Agencje Zatrudnienia centrami skutecznej aktywizacji kobiet” (nr umowy o dofinansowanie UDA-POWR.04.03.00-00-W139/16-00) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania: 4.3 Współpraca ponadnarodowa), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do złożenia ofert w celu rozeznania rynku w zakresie świadczenia usług Eksperta ds. psychologii rozwojowej kobiet.  

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 29 sierpnia 2017 r. do godz. 16.00, czyli w ciągu min. 7 dni od dnia upublicznienia zapytania cenowego – daty umieszczenia zapytania na stronach internetowych www.nfdk.pl i http://projekt.kobietypracujace.eu oraz wysłania do co najmniej trzech potencjalnych Wykonawców.

Ofertę można doręczyć Zamawiającemu:

 1. osobiście pod adresem siedziby Zamawiającego, w godzinach pracy 9:00 – 17:00,
 2. pocztą/kurierem na adres siedziby Zamawiającego, w godzinach pracy 9:00 – 17:00,
 3. drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres do korespondencji:

Narodowe Forum Doradztwa Kariery
00-697 Warszawa, ul. Al. Jerozolimskie 51/9
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 12 633 08 53
godziny pracy: 9:00 – 17:00

Liczy się moment wpływu oferty do Zamawiającego.

Zapytanie dostępne jest w siedzibie Zamawiającego. Niezbędne szczegóły zapytania znajdują się w załącznikach:

Zapytanie cenowe 

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Życiorys zawodowy

Załącznik 3 - Oświadczenie o zaangażowaniu w projekty

 

Informujemy, że przedmiotowe zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015, poz.2164, z późn. zm.). Ma ono na celu wyłącznie rozeznanie rynku oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowaną usługą.

 

 

Wszelkie pytania należy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Narodowe Forum Doradztwa Kariery w Warszawie pełniąc rolę Partnera Krajowego projektu pt. „Polskie Agencje Zatrudnienia centrami skutecznej aktywizacji kobiet” (nr umowy o dofinansowanie UDA-POWR.04.03.00-00-W139/16-00) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania: 4.3 Współpraca ponadnarodowa), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do złożenia ofert w celu rozeznania rynku w zakresie świadczenia usług Eksperta ds. doradztwa zawodowego.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 29 sierpnia 2017 r. do godz. 16.00, czyli w ciągu min. 7 dni od dnia upublicznienia zapytania cenowego – daty umieszczenia zapytania na stronach internetowych www.nfdk.pl i http://projekt.kobietypracujace.eu oraz wysłania do co najmniej trzech potencjalnych Wykonawców.

Ofertę można doręczyć Zamawiającemu:

 1. osobiście pod adres siedziby Zamawiającego, w godzinach pracy 9:00 – 17:00,
 2. pocztą/kurierem na adres siedziby Zamawiającego, w godzinach pracy 9:00 – 17:00,
 3. drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres siedziby Zamawiającego:

Narodowe Forum Doradztwa Kariery
00-697 Warszawa, ul. Al. Jerozolimskie 51/9
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 12 633 08 53
godziny pracy: 9:00 – 17:00

Liczy się moment wpływu oferty do Zamawiającego.

Zapytanie dostępne jest w siedzibie Zamawiającego. Niezbędne szczegóły zapytania znajdują się w załącznikach:

Zapytanie cenowe 

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Życiorys zawodowy

Załącznik 3 - Oświadczenie o zaangażowaniu w projekty

Informujemy, że przedmiotowe zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015, poz.2164, z późn. zm.). Ma ono na celu wyłącznie rozeznanie rynku oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowaną usługą.

Wszelkie pytania należy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Narodowe Forum Doradztwa Kariery w Warszawie zaprasza do złożenia oferty dotyczącej prowadzenia indywidualnego doradztwa zawodowego dla uczestników projektu „PROGRAMY RÓWNOWAGA PRACA-ŻYCIE jako instrument podtrzymania zatrudnienia i aktywizacji zawodowej młodych rodziców” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług indywidualnego doradztwa zawodowego  dla 12 uczestników/uczestniczek jako aktywizacja zawodowa opiekunów dzieci do lat 3. pozostających bez zatrudnienia w ich powrocie do pracy polegającego na wypracowaniu i monitorowaniu IPD w kontekście powrotu do pracy doradztwa zawodowego dla uczestników/uczestniczek projektu „PROGRAMY RÓWNOWAGA PRACA-ŻYCIE jako instrument podtrzymania zatrudnienia i aktywizacji zawodowej młodych rodziców”.

ZAPYTANIE OFERTOWE
FORMULARZ OFERTOWY
ZAŁĄCZNIK NR 2
ZAŁĄCZNIK NR 3

Narodowe Forum Doradztwa Kariery w Warszawie zaprasza do złożenia oferty dotyczącej organizacji i realizacji wycieczek edukacyjnych dla uczniów/czennic Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Białymstoku oraz uczniów/czennic Publicznego Gimnazjum nr 9 im. 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku, w ramach projektu „NOWE HORYZONTY wiedzy i umiejętności”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1.Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2.Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

ZAPYTANIE OFERTOWE

FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Narodowe Forum Doradztwa Kariery w Warszawie zaprasza do złożenia oferty dotyczącej prowadzenia zajęć specjalistycznych o charakterze terapeutycznym dla uczestników/uczestniczek projektu „EDUKACJA SPECJALNA W POWIECIE BIELSKIM” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i realizacja zajęć specjalistycznych  dogoterapii o charakterze terapeutycznym dla uczniów/uczennic Zespołu Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim.
Zajęcia realizowane będą na terenie powiatu bielskiego.

Załączniki:
ZAPYTANIE OFERTOWE
FORMULARZ OFERTOWY
ZAŁĄCZNIK NR 1
ZAŁĄCZNIK NR 2
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Narodowe Forum Doradztwa Kariery w Warszawie zaprasza do złożenia oferty dotyczącej prowadzenia zajęć specjalistycznych o charakterze terapeutycznym i/lub rewalidacyjnym dla uczestników/uczestniczek projektu „EDUKACJA SPECJALNA W POWIECIE BIELSKIM” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i realizacja zajęć specjalistycznych  o charakterze terapeutycznym i/lub rewalidacyjnym dla uczniów/uczennic Zespołu szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim.

Załączniki:

ZAPYTANIE OFERTOWE

FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

INFORMACJA O WYNIKU POSTEPOWANIA

Podlaski Oddział Narodowego Forum Doradztwa Kariery otrzymał dofinansowanie na realizację projektu "EDUKACJA SPECJALNA W POWIECIE BIELSKIM" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Projekt ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych przez realizację zajęć specjalistycznych i doradztwa zawodowego oraz włączenie rodziców w proces wspomagania rozwoju ich dzieci oraz podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim. Projekt jest skierowany do uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum z różnymi stopniami niepełnosprawności intelektualnej, autyzmem i sprzężeniami oraz ich rodziców i nauczycieli.

W ramach projektu zaplanowane zostały następujące działania:

 • doposażenie placówki w programy i pomoce dydaktyczne

 • zajęcia specjalistyczne wspierające proces dydaktyczno-wychowawczy,

 • zajęcia specjalistyczne o charakterze terapeutycznym,

 • zajęcia rewalidacyjne,

 • zajęcia rozwijające zainteresowania

 • realizację szkoleń podnoszących kompetencje nauczycieli

 • działania dotyczące współpracy z rodzicami

 • realizacja działań z doradztwa edukacyjno- zawodowego

 • realizacja zajęć rozwijających postawę przedsiębiorczą i kreatywną uczniów.

Biuro projektu:

Podlaski Oddział Narodowego Forum Doradztwa Kariery

 

ul. I Armii Wojska Polskiego 9 lok. 216, 15-102 Białystok

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

POZnan metropolia

Aktualności:

Projekt skierowany jest do społeczności uczniowskiej i nauczycielskiej 80 szkół gimnazjalnych, których ogranymi prowadzącymi są 22 jednostki samorządu terytorialnego z obszaru MOF Poznania.

W ramach projektu wsparciem w latach szkolnych 2017/18 i 2018/19 zostanie objętych łącznie 4.000 uczniów ze szkół, w tym: 4000 uczniów w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, 1580 ucz. w zakresie wsparcia kompetencji kluczowych, 110 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz 480 nauczycieli, w tym 180 w zakresie studiów podyplomowych i co najmniej 300 w zakresie szkoleń i kursów specjalistycznych wspomagających ich warsztat pracy.

 

Czytaj więcej...

Sample image

Aktualności:

Zapytanie ofertowe z dnia 20.01.2017

Nazwa zamawiającego: Narodowe Forum Doradztwa Kariery

Przedmiotem zamówienia jest zakup specjalistycznych usług doradczych o charakterze prorozwojowym z zakresu wykorzystania zaawansowanych technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwie.

 Załączniki:

ZAPYTANIE OFERTOWE
WZÓR OFERTY

 

Sample image

Aktualności:

Podlaski Oddział Narodowego Forum Doradztwa Kariery otrzymał dofinansowanie na realizację projektu „NOWE HORYZONTY wiedzy i umiejętności”.


Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1.Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2.Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

 

Czytaj więcej...

Fundusze Europejskie

Sample image

Aktualności:

Nazwa Projektu - CZAS NA STAŻ – granty dla innowatorów społecznych oferujących nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodu w przejściu z edukacji do pracy

Program – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

- IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Działanie - 4.1 Innowacje społeczne

Lider - BIAŁOSTOCKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA KADR

Partnerzy - NARODOWE FORUM DORADZTWA KARIERY, Związek Rzemiosła Polskiego, FUNDACJA GOSPODARCZA

Cel główny - INKUBACJA w otoczeniu szkół zawodowych oraz uczelni do końca 2017 roku 32 nowych, zalążkowych pomysłów wsparcia procesu przejścia z systemu edukacji do aktywności zawodowej oraz upowszechnienia do końca 2018 roku 4 najlepszych rozwiązań przetestowanych i wypracowanych z udziałem uczniów szkół zawodowych, studentów, rzemieślników i firm. Projekt realizowany w Temacie 1: Przejście z systemu edukacji do aktywności zawodowej.

Do kogo skierowany - UCZNIOWIE szkół zawodowych, RZEMIEŚLNICY prowadzący przyuczenie do zawodu, STUDENCI oraz absolwenci uczelni, których cechą jest brak praktyk lub doświadczenia zawodowego zgodnego z kierunkiem kształcenia, FIRMY i przedsiębiorstwa/instytucje publiczne poszukujące pracowników z wyższym wykształceniem i doświadczeniem zawodowym, których cechą jest brak partycypacji w edukacji na poziomie wyższym.

Planowane efekty - Wybrane zostaną 32 granty – po 8 w każdej kategorii, które otrzymają dofinansowanie oraz wsparcie w trakcie testowania. 4 najlepsze rozwiązania wybrane w wyniku ewaluacji testu zostaną przygotowane do wdrożenia w formie 64 szkoleń dla użytkowników, 16 konferencji i seminariów regionalnych oraz spotkań konsultacyjnych i legislacyjnych. Powstaną 4 podręczniki wdrożeniowe dla użytkowników (uczeń, mistrz, student, mentor) ukazujące dobre praktyki, inspiracje oraz modelowe rozwiązania wspierające proces przejścia z EDUKACJI do PRACY.

Wartość projektu - 2 858 118,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich – 2 356 518,28zł

Okres realizacji: 2016-07-01 do: 2019-09-30

Strona projektu: CZAS NA STAŻ

Dokumentacja projektu:

Regulamin Konkursu UCZEŃ
Regulamin Konkursu MISTRZ
Regulamin Konkursu STUDENT
Regulamin Konkursu MENTOR

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
Załącznik 6

Szczegółowy Regulamin Konkursu UCZEŃ
Szczegółowy Regulamin Konkursu MISTRZ
Szczegółowy Regulamin Konkursu STUDENT
Szczegółowy Regulamin Konkursu MENTOR

Ulotka OGÓLNA
Ulotka KROKI
Ulotka UCZEŃ
Ulotka MISTRZ
Ultoka STUDENT
Ulotka MENTOR

Lista obecności UCZEŃ
Lista obecności MISTRZ
Lista obecności STUDENT
Lista obecności MENTOR
Lista obecności warsztat UCZEŃ STUDENT
Rejonizacja

Partnerzy

wsu
avopp avopp EACG egf vinci

Narodowe Forum Doradztwa Kariery.

jest stowarzyszeniem zrzeszającym doradców zawodowych, osoby, związane z poradnictwem oraz instytucje rynku pracy i inne organizacje, zajmujące się doradztwem kariery w Polsce.