Sample image

O NFDK

Narodowe Forum Doradztwa Kariery jest stowarzyszeniem zrzeszającym doradców zawodowych, osoby, związane z poradnictwem oraz instytucje rynku pracy i inne organizacje, zajmujące się...

Czytaj więcej...


Sample image 2

SZKOLENIA

Forum organizuje szkolenia grupowe i indywidualne w zakresie poradnictwa zawodowego oraz autorskich metod i narzędzi dla doradców zawodowych, liderów Klubów Pracy i pośredników pracy

Czytaj więcej...


Sample image

WYDAWNICTWA

Forum zajmuje się wydawaniem zeszytów testowych i podręczników do stosowania autorskich metod i narzędzi oceny, a także publikacji tematyką obejmujących doradztwo zawodowe.

Czytaj więcej...


Sample image

PROJEKTY FORUM

Wybrane projekty międzynarodowe, krajowe Narodowego Forum Doradztwa Kariery oraz projekty realizowane przez fora regionalne (+APL, School & Word of Work, UNILO...)

Czytaj więcej...

Sample image

Aktualności:

Zapytanie ofertowe z dnia 20.01.2017

Nazwa zamawiającego: Narodowe Forum Doradztwa Kariery

Przedmiotem zamówienia jest zakup specjalistycznych usług doradczych o charakterze prorozwojowym z zakresu wykorzystania zaawansowanych technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwie.

 Załączniki:

ZAPYTANIE OFERTOWE
WZÓR OFERTY

 

Sample image

Aktualności:

Podlaski Oddział Narodowego Forum Doradztwa Kariery otrzymał dofinansowanie na realizację projektu „NOWE HORYZONTY wiedzy i umiejętności”.


Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1.Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2.Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

 

Czytaj więcej...

Fundusze Europejskie

Sample image

Aktualności:

Nazwa Projektu - CZAS NA STAŻ – granty dla innowatorów społecznych oferujących nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodu w przejściu z edukacji do pracy

Program – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

- IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Działanie - 4.1 Innowacje społeczne

Lider - BIAŁOSTOCKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA KADR

Partnerzy - NARODOWE FORUM DORADZTWA KARIERY, Związek Rzemiosła Polskiego, FUNDACJA GOSPODARCZA

Cel główny - INKUBACJA w otoczeniu szkół zawodowych oraz uczelni do końca 2017 roku 32 nowych, zalążkowych pomysłów wsparcia procesu przejścia z systemu edukacji do aktywności zawodowej oraz upowszechnienia do końca 2018 roku 4 najlepszych rozwiązań przetestowanych i wypracowanych z udziałem uczniów szkół zawodowych, studentów, rzemieślników i firm. Projekt realizowany w Temacie 1: Przejście z systemu edukacji do aktywności zawodowej.

Do kogo skierowany - UCZNIOWIE szkół zawodowych, RZEMIEŚLNICY prowadzący przyuczenie do zawodu, STUDENCI oraz absolwenci uczelni, których cechą jest brak praktyk lub doświadczenia zawodowego zgodnego z kierunkiem kształcenia, FIRMY i przedsiębiorstwa/instytucje publiczne poszukujące pracowników z wyższym wykształceniem i doświadczeniem zawodowym, których cechą jest brak partycypacji w edukacji na poziomie wyższym.

Planowane efekty - Wybrane zostaną 32 granty – po 8 w każdej kategorii, które otrzymają dofinansowanie oraz wsparcie w trakcie testowania. 4 najlepsze rozwiązania wybrane w wyniku ewaluacji testu zostaną przygotowane do wdrożenia w formie 64 szkoleń dla użytkowników, 16 konferencji i seminariów regionalnych oraz spotkań konsultacyjnych i legislacyjnych. Powstaną 4 podręczniki wdrożeniowe dla użytkowników (uczeń, mistrz, student, mentor) ukazujące dobre praktyki, inspiracje oraz modelowe rozwiązania wspierające proces przejścia z EDUKACJI do PRACY.

Wartość projektu - 2 858 118,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich – 2 356 518,28zł

Okres realizacji: 2016-07-01 do: 2019-09-30

Strona projektu: CZAS NA STAŻ

Dokumentacja projektu:

Regulamin Konkursu UCZEŃ
Regulamin Konkursu MISTRZ
Regulamin Konkursu STUDENT
Regulamin Konkursu MENTOR

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
Załącznik 6

Szczegółowy Regulamin Konkursu UCZEŃ
Szczegółowy Regulamin Konkursu MISTRZ
Szczegółowy Regulamin Konkursu STUDENT
Szczegółowy Regulamin Konkursu MENTOR

Ulotka OGÓLNA
Ulotka KROKI
Ulotka UCZEŃ
Ulotka MISTRZ
Ultoka STUDENT
Ulotka MENTOR

Lista obecności UCZEŃ
Lista obecności MISTRZ
Lista obecności STUDENT
Lista obecności MENTOR
Lista obecności warsztat UCZEŃ STUDENT
Rejonizacja

Sample image

Aktualności:

Podlaski oddział Narodowego Forum Doradztwo Kariery serdecznie zaprasza nauczycieli ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z województwa podlaskiego, w szczególności realizujący zadania związane z doradztwem edukacyjno-zawodowym (doradcy, psychologowie, pedagodzy, wychowawcy klasy), doradców zawodowych  do udziału w seminariach zawiązujących lokalne sieci doradców.

 

W związku z planowana reformą doradztwo zawodowe  będzie realizowane już od szkoły podstawowej jako obowiązkowe zajęcia ujęte w ramowych planach nauczania troska o podniesienie kwalifikacji nauczycieli, doradców zawodowych, wymianę informacji między szkołami w zakresie doradztwa  zawodowego, wspólne inicjatywy, dbanie o stały rozwój kadry oraz o odpowiednie warunki realizacji usług jest zasadne i jak najbardziej aktualne.

Czytaj więcej...

Partnerzy

wsu
avopp avopp EACG egf vinci

Narodowe Forum Doradztwa Kariery.

jest stowarzyszeniem zrzeszającym doradców zawodowych, osoby, związane z poradnictwem oraz instytucje rynku pracy i inne organizacje, zajmujące się doradztwem kariery w Polsce.